Pokud dojde ke smrti poškozeného následkem pracovního úrazu, mohou pozůstalí žádat odškodnění. Na jaké mají právo?

Jaké odškodnění mohou pozůstalí žádat?

Odškodnění pracovního úrazu pro pozůstalé po zesnulém zaměstnanci lze rozdělit na jednorázové odškodnění, odškodnění nákladů spojených s pohřbem a nákladů na výživu pozůstalých.

Komu přísluší jednorázové odškodnění pozůstalých?

Jednorázové odškodnění je určeno pro pozůstalého manžela či partnera podle zákona o registrovaném partnerství, případně nezaopatřené dítě a rodiče zesnulého, pokud s ním žili ve společné domácnosti. Toto odškodnění je poskytováno v minimální výši 240 000 Kč. Pojišťovna zaměstnavatele zpravidla proplatí tuto paušální sazbu a případné zvýšení je realizováno soudní žalobou.

Náklady spojené se zařízením pohřbu

Dále lze žádat také náhradu nákladů, které jsou spojeny s pohřbem zaměstnance. Jedná se například o výdaje účtované za pohřeb, nejrůznější hřbitovní poplatky, výdaje za zřízení pomníku nebo desky, a to do výše nejméně 20 000 Kč. V rámci odškodnění se přitom od těchto nákladů odečte pohřebné, které bylo poskytnuto dle zákona o státní sociální podpoře. 

Náklady na výživu pozůstalých

Na náhradu nákladů na výživu mají právo pozůstalí, kterým zemřelý zaměstnanec výživné poskytoval nebo byl povinen jej poskytovat. A to konkrétně do té doby, do které tuto povinnost měl, nejdéle ovšem do konce kalendářního měsíce, ve kterém by zesnulý zaměstnanec dosáhl věku 65 let. 

Více informací o odškodnění pracovních úrazů najdete na www.odskodnenizapracovniuraz.cz.