Mediator - dices containing the word mediator, a book, glasses and a fountain pen.

Mediace se hojně využívá také v trestním řízení. Zajímá vás, kdo ji v takovém případě realizuje a jaké zásady je třeba v jejím rámci dodržovat?

Kdo se věnuje mediaci v trestním řízení

Mediace v trestním řízení se od té civilní v mnoha ohledech liší. Trestní mediace je totiž zaměřena na práci s konfliktem, který vychází ze spáchání trestného činu. Trestní mediace má rovněž přísněji nastavená pravidla než civilní mediace.

Mediaci v trestním řízení se podrobně věnuje Probační a mediační služba, která spolupracuje při hledání oboustranně přijatelného řešení s poškozeným a obviněným. Trestní mediace je vždy zahájena tzv. odděleným jednáním, v rámci kterého pracovník Probační a mediační služby hovoří s každou stranou sporu zvlášť. 

Odlišné je také postavení klientů v rámci obou typů mediace. V civilní mediaci mají strany sporu formálně stejné postavení. Při trestní mediaci ale do mediačního procesu vstupují jako pachatel a poškozený. 

Hlavní zásady mediace v trestním řízení

Při trestní mediaci se dodržují základní zásady mediace, mezi které patří princip dobrovolnosti, mlčenlivosti, nestrannosti a neutrality mediátora. 

Důraz je dále kladen na princip percepce. To znamená, že se mediace snaží změnit soupeřící přístup klientů na spolupracující. I v trestní mediaci platí, že za obsah mediační dohody jsou odpovědné výhradně strany sporu. 

Mediátor v rámci trestní mediace vychází z minulosti jako ze zdroje informací, ale mediaci vede tak, aby řešení přineslo klientům klid a úlevu do budoucnosti. 

Lze mediaci v trestním řízení nařídit?

Mediaci nelze nařídit v civilních věcech ani v trestním řízení. Aby mohli klienti vstoupit do mediačního procesu, je důležitá dobrovolnost poškozeného a pachatele. K samotné mediaci lze poté přistoupit kdykoliv v průběhu trestního řízení. Trestní mediaci může dále doporučit například soud, policie nebo státní zástupce. 

Více informací ze světa mediace najdete na www.kurzymediace.cz.